Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Z PRAWA

1. O. Tupek Andrzej
2. O. Wolan Jacek
3. s. Ferfoglia Suzana (Przedstawiciel Zgromadzeń Zakonnych)
4. s. Benigna (Przedstawiciel Zgromadzeń Zakonnych)
5. Kruk-Przybyło Anna (Przedstawiciel katechetów świeckich)

Z WYBORU

6. Czekaj Anna
7. Famulska Sylwia
8. Gatkowska Zofia
9. Gicala Zbigniew
10. Lasota Maciej
11. Staniucha Agata
12. Witkowski Marek
13. Wojs Jacek
14. Wróbel Beata
15. Mik Włodzimierz

Z NOMINACJI PROBOSZCZA

16. Baliński Wojciech
17. Domagała Małgorzata
18. Banek Bartłomiej 
19. Perek-Białas Jolanta
20. Zimnielska Krystyna

PRZEDSTAWICIELE GRUP PARAFIALNYCH

21. Adamczyk Zdzisław (Parafialny Klub Sportowy – Porta)
22. Jaskowska Krystyna (Odnowa w Duchu Świętym)
23. Żak Ignacy (Kręgi Rodzin Domowego Kościoła)


W niedzielę 26 stycznia 2014 roku odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W głosowaniu wzięło udział 370 parafian, a do Rady w wyniku głosowania weszło dziesięć osób, których nazwiska widnieją poniżej. 

Do Rady parafialnej z prawa wchodzą również oprócz proboszcza, jeden z księży pracujących w parafii, przedstawiciel katechetów świeckich, przedstawiciele wspólnot zakonnych w parafii. Są w niej również wybrani reprezentanci największych grup duszpasterskich istniejących w parafii, a także osoby mianowane przez proboszcza.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zgodzili się kandydować i tym, którzy wzięli udział w wyborach.
Nowo wybranym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej a także nowo mianowanym gratuluję zaufania i życzę radości w służeniu całej wspólnocie parafialnej.

Dokumenty Kościoła precyzują cel i charakter istnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej
2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

Duszpasterski Synod Krakowski w dokumencie Struktury Archidiecezji Krakowskiej

wyraźnie nakazuje tworzenie rad duszpasterskich i katechetycznych (n. 61, por. n.17 i 62).
„61. We wszystkich parafiach archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć duszpasterskie rady parafialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, by odpowiadały one nie tylko literze, ale przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych”.

Cele Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

1. Uwagi ogólne:
Jest to Rada, a zatem ma głos doradczy, a nie decyzyjny. Decyzje podejmuje proboszcz. Roztropność wskazuje jednak na liczenie się z głosem rady.
2. Duszpasterska – zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii .
3. Ma za zadanie:
- współpracę duchownych i świeckich
- pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii,
- koordynację działań apostolskich,
- wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej,
- wyrażanie opinii w sprawach parafii,
- wskazywanie propozycji i wniosków dot. pracy parafialnej.


 STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 
Notificationes.e Curia Metropoltana Cracoviensi nr 10-12/1995

1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.

2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.

3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.

4. W skład Rady wchodzą:

A. z urzędu:

a) w parafiach do dziesięciu tysięcy kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii, w przypadku parafii większych wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów;

b) rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii;

c) przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z proboszczem. .

B. z nominacji proboszcza l/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami.

C. z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.

5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

6. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.

7. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowanie spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.

8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.

9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.

10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.

+Franciszek kard. Macharski ks. Jan Dyduch — Kanclerz

Opracowanie: o Andrzej Tupek SchP