Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie przystąpiła do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Skierowania na w/w Podprogram wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej realizowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Od 12 lutego 2024r obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Okres realizacji dostaw: czerwiec 2024 – listopad 2024.